תקנון האתר

מבוא

 • אתר הדקלאים  ("האתר") הינו אתר אינטרנט של הדקלאים המשמש בתור אתר מכירות לרכישות און ליין שבמסגרתו תוכלו לבצע הזמנות של תמרים, מוצרי תמרים, פירות יבשים, ומוצרי מזון אחרים ("המוצר") מאת הדקלאים אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ, מספר אגודה 570028001 ("הדקלאים").

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה. השימוש ו/או הרכישה באתר מותרים רק למשתמשים בגירים אשר גילם 18 שנים ומעלה.
  השימוש באתר והרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
  • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין הדקלאים. אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש בטרם השימוש באתר ו/או ביצוע רכישה.

הדקלאים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת ע"פ שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי הדקלאים , בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים כאשר אתם מבצעים שימוש ו/או קניות באתר לקרוא את התקנון. 

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם השלם בין המשתמש/רוכש לבין הדקלאים. בכל מקרה שבו תוכן האתר סותר ו/או אינו תואם את האמור בתקנון זה, הוראות תקנון זה גוברות ויחולו. 

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר כל עוד הוא מוצג באתר בכל עת עד לגמר המלאי. 

הדקלאים זכאית שלא לספק ללקוח את המוצר עקב גמר המלאי הזמין המוקצה לאתר. ככל שמלאי המוצר אזל חרף הצגתו באתר, הדקלאים תפעל למתן הודעה ללקוח על כך ב- SMS  או דוא"ל שמסר הלקוח בעת ההזמנה. הדקלאים רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי יחד עם ההודעה. הלקוח יהא רשאי לבחור בין הספקת המוצר החלופי במחירו הנקוב בהודעה לבין ביטול ההזמנה ואי חיוב/ ביטול החיוב הכספי בגין המוצר שהזמנתו בוטלה. דין הודעת הלקוח באמצעי הקשר שמסר בעת ההזמנה, כדין הזמנה. ברירת מחדל: ככל שהלקוח לא מסר הודעה תוך 24 שעות מעת שהודעה כאמור נשלחה אליו, הדבר ייחשב כביטול ההזמנה של המוצר שאינו זמין כאמור. ככל שהזמנה כללה מספר רכיבים, הרי שביטול הזמנת רכיב/בחירה במוצר חלופי בנסיבות של גמר מלאי כאמור לא תבטל את יתר ההזמנה של המוצרים הנוספים ולא תפחית מהחיוב בגין המשלוח. מוסכם כי במצב כאמור של גמר מלאי תהא רשאית הדקלאים לדחות את מועד ההספקה של כלל ההזמנה בשני ימי עסקים נוספים.

 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 • מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
 • אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של הדקלאים, וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד הדקלאים בשל כך.
 • הדקלאים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולהפסיק את שיווק ומכירת מי מן המוצרים בכל עת, להוסיף מוצרים נוספים וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בכל הודעה מוקדמת.

אספקת המוצרים באתר זה היא בשטחי מדינת ישראל בלבד (כולל רמת הגולן ומזרח ירושלים) וכן, מטעמי לוגיסטיקה ובטחון, בשטחי יהודה, שומרון ובקעת הירדן שמעבר לקו הירוק – האספקה היא אך רק לתחנות שרות של חברת BOXIT.

 • ביצוע הזמנות – 
 1. מחלקת הזמנות פועלת בימים א'-ה' בלבד למעט חגים, ערבי חג ומועדי ישראל, בין השעות בימים א-ה' בין השעות : 08:30 – 14:00
 2. הדקלאים לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים הנובעים ממידע חסר בפרטי יצירת קשר כגון: טלפון, כתובת המזמין . עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות הדקלאים לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

החזרות וביטולים

מדיניות ביטול עסקאות והחזרת המוצרים של אתר זה הינה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 או כל כל דין אחר. 

 1. ביטול מחמת עקב פגם באיכות המוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בעת ביצוע ההזמנה או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה שבין הצדדים או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי הדקלאים:

הלקוח רשאי לפנות למוקד שירות הלקוחות שפרטי הקשר אליו להלן תוך 14 יום ממועד מסירת המוצר. הדקלאים תבדוק את התלונה ובמידה והתלונה תימצא מוצדקת, תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני ותזכה את הלקוח עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים (ככל שסופקו עוד מוצרים באותה הזמנה, ההחזר יוגבל רק למחיר המוצר שבוטל). הדקלאים רשאית לדרוש מהלקוח להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות משלוח תמונה של המוצר נשוא התלונה.

בגין ביטול מוצדק כאמור, לא יגבו דמי ביטול.

במקרה של ביטול מוצדק כאמור:

(1)   תחזיר הדקלאים בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה שכבר שולם על ידי הצרכן או תבטל את חיובו של הצרכן בשל המוצר ותמסור לו בדואר אלקטרוני עותק מהודעת ביטול החיוב;

(2)   ביצוע החזר כאמור מותנה בכך, בהעדר הודעה אחרת בכתב מאת הדקלאים, שאם  קיבל הלקוח את המוצר, יעמידו לרשות הדקלאים במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לדקלאים, וכל זאת בתוך 3 ימים ממועד מתן הודעת הביטול מאת הלקוח. ככל שמדובר במוצר שסופק לביתו של הלקוח, מחויב הלקוח לתאם האיסוף עם השליח מטעם הדקלאים בהתאמה לכללי תיאום המשלוח הנקובים בהסכם זה. למען הסר ספק מובהר כי לקוח שקיבל את המוצר בתחנת שרות של בוקסאיט- יחזירו לאחר תאום עם הדקלאים לנקודת השרות ממנה אסף, לקוח שקיבל את המוצר באמצעות שליח עד הבית יחזיר את המשלוח באמצעות שליח שיתואם ישירות ע"י הדקלאים מול הלקוח.  

מוצר יוחזר כאשר הוא באריזתו המקורית שאינה פתוחה, למעט ככל שהתלונה מתייחסת לפגם במוצר שאינו ניתן להבחנה בטרם פתיחתו, ובצירוף החשבונית המקורית/ העתק שלה. 

על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע מהוראותיו, הדקלאים שומרת על זכותה לבחון את המוצרים שהוחזרו, לרבות באמצעות דגימתם, שקילתם, ובדיקת השימוש שנעשה במוצרים.

 1. ביטול מסיבה אחרת:

הלקוח רשאי לפנות למוקד שירות הלקוחות שפרטי הקשר אליו להלן:

טלפון: 04-6888873   דוא"ל – Hadiklaim@hadiklaim.co.il

בימים א-ה' בין השעות : 08:30 – 14:00

תוך 14 יום ממועד מסירת המוצר. הדקלאים תבדוק את הפניה ובמידה ומאושרת, תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני ותזכה את הלקוח עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים (ככל שסופקו עוד מוצרים באותה הזמנה, ההחזר יוגבל רק למחיר המוצר שבוטל), בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר (במקרה שמדובר בביטול כלל ההזמנה, שיעור זה יכלול גם את דמי המשלוח, במידה והחל כבר ביצוע המשלוח) או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. 

ביצוע זיכוי וביטול כאמור מותנה בהחזרת המוצר בתוך 3 ימים ממועד הביטול, כאשר הוא במצב תקין ובאריזתו המקורית שאינה פתוחה, ובצירוף החשבונית המקורית/העתק שלה.

זכות הביטול כאמור אינה חלה לגבי טובין פסידים שאינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול  על פי הדין.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. הדקלאים  לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

סייגים המנויים בתקנון זה לעניין העדר זכות להחזרות וביטולים אינם חלים במקרים שנקבעו לפי חוק.

הדקלאים רשאית במקרים אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, הם יוצאי דופן או כרוכים בשימוש לרעה באתר, לבטל או לא לאשר הזמנות שבוצעו באתר. במקרה של ביטול הזמנה ע"י הדקלאים לא יבוצע חיוב, ובמידה וכבר בוצע חיוב, יבוצע זיכוי וכספו של הלקוח יוחזר.

למען הסדר הטוב מובהר כי אין בכל האמור בתקנון זה כדי לגרוע מחופש החוזים של הדקלאים, לרבות זכותה שלא להתקשר בעסקה.

אספקה והובלת המוצר

 • הדקלאים תדאג לאספקת המוצר ללקוח בהתאם לבחירתו לנקודת שרות בהתאם למפת החלוקה של חברת BOXIT או לשרות שליחים לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 7- 5 ימי עסקים.
 • הלקוח יקבל הודעת סמס לאיסוף החבילה- מרגע קבלת ההודעה לאיסוף החבילה עד 7- 5 ימי עסקים בנקודת שרות מסוג חנות. או לתיאום שרות שליחים במשך 3 ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה. 

במקרה של אי איסוף/ אי תאום  בזמן הנקוב לעיל, ייחשב הדבר כביטול העיסקה, והלקוח יחויב בדמי ביטול כאמור לעיל.

הדקלאים לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות עיכובים ושיבושים אצל ספקי שירותי המשלוחים ו/או השליחים, מלחמה או מבצע צבאי, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’) ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’), עיכובים הנובעים משביתות ועיצומים וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות ו/או שירותי משלוח/שליחים לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את הלקוח מחובתו לשלם עבור ההזמנה.


 • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי הדקלאים.
  מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר לעניין מוצר מסוים או מבצע מסוים.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר או המשלוח , ניתן לפנות אל נציגי השירות של הדקלאים בטלפון  04-6888873 או בדוא"ל: Hadiklaim@hadiklaim.co.il

בימים א-ה' בין השעות : 08:30 – 14:00

אחריות ושירות

הדקלאים ו/או מי מטעמה (לרבות עובדיה ו/או מנהליה) אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש/לקוח באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה ו/או רכישה המתבצעת באתר הדקלאים. 

האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק. 

המשתמש/לקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר הדקלאים ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש/לקוח בהקלדת הנתונים, לרבות , טעות בהקלדת כתובתו , טעות בהקלדת פרטי כרטיס אשראי , טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב. 

אתר הדקלאים עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המשתמש/לקוח פוטר את אתר הדקלאים מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם למשתמש/לקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר, משיבושים בפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

אתר הדקלאים לא יהא אחראי , בכל הקשור לאתר , לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש/לקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם. 

אבטחת מידע ופרטיות

אתר הדקלאים מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה. מנגנונים אלה מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית, אך אינם מקנים בטחון מוחלט. לפיכך, הדקלאים אינה יכולה להתחייב ואינה מתחייבת שהשירותים של האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם והשימוש של המשתמש באתר נעשה בכפוף ובהסכמה לסייג זה.

הדקלאים לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה ו/או גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת הדקלאים.

הנכם מתחייבים שלא לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות – כל נסיונות חדירה , סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב, כמו כן , נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט "בוט" או כל אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. 

מובהר בזאת, כי אתר הדקלאים יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה. 

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

הדקלאים מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת הדקלאים מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות הדקלאים לגבי איסוף מידע מהאתר והשימוש בו.

כללי

כחלק מהשימוש בשירותי האתר, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי הדקלאים ובהם שם, כתובת, טלפון ודוא”ל; וכן פרטי כרטיס אשראי לצורך רכישה בלבד אשר אינם נשמרים על ידי הדקלאים.

מאגר המידע והשימוש בו


הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע המשמש את הדקלאים וכן במערכת דיוור ישיר אצל צד ג'. הדקלאים מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
• לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
• יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצרים שהזמין;
• לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

דיוור ישיר

פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של הדקלאים, והמשתמש מאשר ידיעתו והסכמתו כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע המשמש את  הדקלאים לצרכים הבאים:

שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;. 

צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;
מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. בהתאם להסכמת המשתמש כדין, הדקלאים תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של הדקלאים אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי הדקלאים באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבהרשמתו לאתר הוא מסכים לקבל הודעות מהדקלאים לרבות הודעות אשר עשויות לכלול דיוורים שהינם “דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008.

בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של הדקלאים,  רשאי המשתמש, בכל עת, להודיע לדקלאים על סירובו לקבל דיוור ישיר, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה (להלן: "הודעת סירוב"); הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה; הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען; הודעה כאמור ניתן לשלוח אל מוקד שירות הלקוחות של הדקלאים, שפרטי הקשר עימו רשומים לעיל.

מסירת מידע לצד שלישי

הדקלאים לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, מענה לבקשות המשתמשים, ניהול ובקרת האתר, לאפשר פעולות שיווקיות שונות, להעניק תמיכה ושירות לקוחות וכיו"ב, הדקלאים עשויה ו/או רשאית לאפשר גישה לפרטיך האישיים לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים או ספקי שירות אחרים במידת הצורך. הדקלאים תגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן הדקלאים התקשרה עימם, והדקלאים דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם לדקלאים ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן), ספקי שירותי דיוור ישיר וכיו"ב;

בנוסף, מצבים בגינם עשויה הדקלאים לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:


 • כאשר המשתמש אישר לדקלאים להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
  • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
  • במקרה בו הדקלאים תחליט לגבות חוב שלא שולם באמצעות צד שלישי כגון משרדי עורכי דין;
 • אם המשתמש הפר את תנאי המסמכים המחייבים בינו לבין הדקלאים, או חלק מהם, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר לאתר, פעולות הנחזות על ידי הדקלאים כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • בתגובה לצו או החלטת בית משפט, זימון או דרישת חקירה אחרת, או דרישה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
  • על מנת לקבוע, לשמור, או לממש את הזכויות המשפטיות של הדקלאים;
  • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות ו/או הליכים אחרים כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, הדקלאים עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
  • כאשר הדקלאים סבורה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
  • על מנת להגן על הזכויות, הגוף, הרכוש או הבטיחות של הדקלאים, עובדיה, משתמשי האתר (לרבות שלך) או אחרים;
  • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי הדקלאים, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק, הקפאת הליכים, כינוס נכסים וכיוצ"ב.

שימוש האתר ב- cookies

באתר (לרבות בדיוור ישיר מהאתר) נעשה שימוש ו/או עשוי להיעשות שימוש בעוגיות (Cookies)  כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לפרסום ודיוור ישיר, לצרכי אבטחת מידע, לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, ניהול ובקרת האתר.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט (מחרוזת אותיות או מספרים), שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממערכות המחשוב של אתר הדקלאים. חלק מהעוגיות פוקעות כאשר תסגור את הדפדפן וחלקן נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, הדפים שבהם ביקרת, מדורים, מידע שביקשת לראות כשנכנסת לאתר ועוד.

הדקלאים אינה אוספת מידע בעצמה (ו/או באמצעות מי מטעמה) באמצעות עוגיות (Cookies) אלא באמצעות ספקי פלטפורמות פרסום דיגיטליות (כדוגמת גוגל Google ו- Facebook). הדקלאים ו/או מי מטעמה (כגון שירות דיוור ישיר הפועל עבור האתר) עשויים ורשאים לעשות שימוש במידע שנאסף לצרכים כאמור לעיל (וראה להלן לעניין Google Analytics). מובהר כי השימוש שספקים כאמור עושים ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של הדקלאים.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. מומלץ להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. כמו כן, ביכולתך למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל עת. מובהר שנטרול העוגיות ו/או מחיקה שלהן עשוי לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים.

הדקלאים עשויה לעשות שימוש לצרכים דלעיל בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אנאליטיקס Analytics), אלומות אינטרנט (web beacons), על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, הדקלאים עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא”ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. 

Google Analytics

האתר עושה שימוש ב- Google Analytics שהינו אמצעי לניטור הפעולות באתר על בסיס מידע אנונימי בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר. אמצעי זה אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר. 

(הסבר מפורט לעניין אמצעי זה ניתן למצוא ב- https://support.google.com/analytics/#topic=3544906)

הדקלאים אינה עושה שימוש במידע האמור באופן שיש בו לזהות את המשתמשים באתר.  בנוסף, היכולת של האמצעי עצמו לעשות שימוש במידע ביחס לשימוש שלך באתר מוגבל על ידי תנאי השירות של האמצעי שניתן למצוא ב http://www.google.com/analytics/terms/us.html,   ועל ידי מדיניות הגנת הפרטיות של גוגל שניתן למצוא בhttp://www.google.com/policies/privacy/. . . ניתן למנוע שימוש במידע שלך על ידי האמצעי באמצעות הורדת והתקנת the Google Analytics Opt-out Browser Add-on,  שנמצא ב: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע

המשתמש רשאי לבחור שלא לספק לדקלאים מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי הדקלאים לרבות ביצוע הזמנות באתר.

כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתקנון האתר, תוכל הדקלאים בכפוף לכל דין לשלוח לו דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא”ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות. הדקלאים עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא”ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם מסרה הדקלאים את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.

זכות לעיין במידע ולעדכנו


על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגרי המידע המשמשים את האתר. בנוסף, אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לדקלאים בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, תודיע לך הדקלאים על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והינך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בדיוור ישיר), תהא רשאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הדקלאים תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מסוימים מהאתר. מידע הדרוש לדקלאים לשם ניהול עסקיה כגון תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי הדקלאים על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה הדקלאים למחוק נמחק על-פי סעיף זה, תהא רשאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לדקלאים לפעול כאמור.

פניות כאמור יש להפנות למוקד שירות הלקוחות של הדקלאים שפרטיו לעיל. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של הדקלאים וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

שינויים במדיניות הפרטיות


הדקלאים רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. מומלץ להתעדכן במדיניות זו מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר הדקלאים. תוקף השינויים הוא מיידי אלא אם נקבע אחרת בדין או במדיניות הפרטיות של הדקלאים או בהודעה באתר הדקלאים כאמור.

קניין רוחני

הקניין הרוחני באתר הדקלאים , בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או עיצוב האריזות ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיו"ב שייכים בלעדית לדקלאים. 

זכויות הקניין הרוחני של הדקלאים כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, תוכנו, תקנון זה, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר. 

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של הדקלאים
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הדקלאים.

דין וסמכות שיפוט

 • לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או פעולה בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר. הדין הקובע יהא הדין הישראלי בלבד.

כניסה לאתר

דילוג לתוכן